/
/
Zobowiązania podatkowe i notarialne podczas zakupu nieruchomości od dewelopera
Zobowiązania podatkowe i notarialne podczas zakupu nieruchomości od dewelopera

Cena jaką płacimy za zakup domu lub mieszkania z rynku pierwotnego nie jest ani jedyną opłatą, jaką musimy ponieść, chcąc dostać klucze, ani nie oznacza, że jej wysokość w całości przypada deweloperowi. W cenę wliczony jest bowiem podatek, a oprócz niej musimy uiścić kilka dalszych należności.

Kupując mieszkanie od dewelopera nabywca płaci podatek VAT w cenie mieszkania (płaci cenę brutto, czyli cenę netto plus 8 procent podatku od towarów i usług), i z tego powodu nie musi już opłacać podatku od czynności cywilnoprawnych – PCC. Stanowi o tym ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych, która zwalnia od niego czynności, w których przynajmniej jedna ze stron jest opodatkowana podatkiem VAT. Deweloper jest płatnikiem VAT, i to już wystarczy do zwolnienia z podatku PCC.

Wspomniane 8% dotyczy mieszkania o powierzchni, która nie przekracza 150 mkw, lub domu jednorodzinnego o powierzchni do 300 mkw. Gdyby jednak powierzchnia była wyższa niż te 150 lub 300 metrów kwadratowych, to wtedy trzeba zapłacić podatek wyższy, bo w wysokości 23% wartości zakupu. Ale i tu nie jest on płacony osobno, lecz wchodzi w skład ceny brutto.

Inne opłaty poniesiemy u notariusza. Pobiera on opłatę za sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego, czyli taksę notarialną plus 23% podatku VAT. Maksymalna wysokość taksy notarialnej określona jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dn. 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. I tak, według przepisów wynosi ona:

  • 100 zł od wartości do 3.000 zł,

  • 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej kwoty 3.000 zł – od wartości powyżej 3.000zł do 10.000 zł,

  • 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł – od wartości powyżej 10.000 zł do 30.000 zł,

  • 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł – od wartości powyżej 30.000 zł do 60.000 zł,

  • 1010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000zł – od wartości powyżej 60.000zł do 1.000.000 zł

  • 4.770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł – od wartości powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł

  • 6.770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł – od wartości powyżej 2.000.000zł. Opłata nie może tu jednak przekraczać 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dn. 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn – nie więcej niż 7500 zł.

Maksymalne stawki nie muszą jednak być zastosowane: notariusz obliczy je w wysokości połowy taksy w sytuacji, gdy umowa obejmie zobowiązanie do wybudowania budynku, ustanowienie odrębnej własności lokalu i przeniesienie tego prawa na nabywcę, albo też w sytuacji, gdy nie podpisano umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego, a zamiast niej strony sygnowały umowę przedwstępną, w której deweloper zobowiązał się do sprzedaży mieszkania po wybudowaniu budynku. Stawka 50% będzie też zastosowana, gdy akt notarialny stanowi tylko o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesieniu tejże własności na nabywcę.

Notariusz nie musi zawsze podawać maksymalnych stawek, stąd warto wcześniej – jeśli można – zapoznać się z opłatami u kilku notariuszy, spróbować negocjować cenę i wybrać takiego notariusza, który zaproponuje najkorzystniejsze stawki.

Z kolejną opłatą trzeba się liczyć, jeśli kupujemy mieszkanie od dewelopera za pieniądze z kredytu hipotecznego: w akcie notarialnym wpisana będzie hipoteka bankowa na zabezpieczenie kredytu. Tutaj notariusz może pobrać opłatę za sporządzenie aktu notarialnego w maksymalnej wysokości opłaty, jaką jest 1/4 stawki ogólnej, przewidzianej w § 3 rozporządzenia w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Jednocześnie od tej opłaty jest też obliczany podatek VAT.

Ponieważ ustanowienie hipoteki wiąże się z wpisem do księgi wieczystej, nabywca musi zapłacić 200 zł kosztów sądowych za wpis hipoteki (według tabeli opłat Wydziału Ksiąg Wieczystych, strona Ministerstwa Sprawiedliwości). Podatek od czynności cywilnoprawnych wyniesie 19 zł. Przy okazji – przykładowe inne koszty sądowe to: założenie Księgi Wieczystej – 60 zł, odpis zwykły z Księgi Wieczystej – 30 złotych. Opłaty sądowe, w stałej, nienegocjowalnej postaci, pobiera notariusz i on dalej przekazuje je odpowiedniemu sądowi rejonowemu.

Print Friendly, PDF & Email