/
/
Z wizytą w kancelarii notarialnej
Z wizytą w kancelarii notarialnej

Umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego, przejęcia nieruchomości na drodze zapisu, czy odrzucenie praw do nieruchomości otrzymanej w formie spadku, a także szeregu innych kroków rodzących skutki prawne, nie dokonamy bez pośrednictwa notariusza. Notariusz jest osobą publiczną, funkcjonariuszem publicznym, który czuwa nad zabezpieczeniem praw i interesów stron i osób, wobec których dana czynność notarialna pociąga skutki prawne. Jego działanie ma charakter dokumentu urzędowego. Przyjmuje się powszechnie, że notariusza musi cechować uczciwość, bezstronność, rzetelność i niezależność.

Do notariusza zatem udamy się po to, by usankcjonować prawnie określone czynności, co z kolei związane jest niekoniecznie z naszą dobrą wolą, a z obowiązkiem, narzuconym przez prawo. Obowiązki notariusza są określone w ustawie Prawo o notariacie, która w artykule 79 wymienia następujące działania:

– sporządzanie aktów notarialnych,

– sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,

– sporządzanie poświadczeń

– doręczanie oświadczeń,

– spisywanie protokołów,

– sporządzanie protestów weksli i czeków,

– przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych,

– sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,

– sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów,

– sporządzanie innych czynności wynikających z odrębnych przepisów.

Ponieważ jego czynności powodują wiążące skutki prawne dla osób, które przed nim stają, notariusz musi rozważnie podejmować decyzje, starannie i zrozumiale przedstawiać informacje stronom i tak samo, w przejrzysty, jednoznaczny sposób przygotowywać dokumenty. Powinien przy tym wybrać takie rozwiązania, które są zgodne z wolą klienta i musi przy tym dbać o to, by starania o spełnienie tejże woli nie skutkowały obejściem prawa. Gwarantuje przy tym zachowanie tajemnicy – chyba, że zwolni go od tego zgodne oświadczenie wszystkich uczestników czynności notarialnej, lub orzeczenie sądu.

Za swoją pracę notariusz pobiera opłatę – taksę notarialną, której maksymalne stawki określone są w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku.

Do zadań notariusza należy także obliczenie, pobranie i wpłacenie do urzędu skarbowego podatku VAT od tejże taksy notarialnej.

Maksymalne stawki wynagrodzenia dla notariuszy wyglądają następująco:

– wartość przedmiotu czynności notarialnej do 3000 zł – taksa wynosi 100 zł,

powyżej 3 000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% nadwyżki powyżej 3 000 zł,

– powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% nadwyżki powyżej 10 000 zł,

– powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% nadwyżki powyżej 30 000 zł,

– powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1 010 zł + 0,4% nadwyżki powyżej 60 000 zł

– powyżej 1 000 000 zł do 2.000.000 zł – 4 770 zł + 0,2% nadwyżki powyżej 1 000 000 zł

– powyżej 2 000 000 zł – 6 770 zł + 0,25% nadwyżki powyżej 2 000 000 zł, nie więcej jednak niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych w I grupie podatkowej, w rozumieniu ustawy o podatku od spadku i darowizn, nie więcej niż 7 500 zł.

Oprócz taksy notariusz pobiera podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od darowizny oraz na rachunki właściwych sądów rejonowych, a także opłatę sądową od wniosków o wpisy w księgach wieczystych zawartych w aktach notarialnych, które następnie przekazuje dalej na rzecz Skarbu Państwa i samorządów. Za te czynności jednak nie pobiera od stron wynagrodzenia.

Trzeba podkreślić, że notariusz dokonuje czynności osobiście, a nie poprzez zastępców działających w jego imieniu.

Print Friendly, PDF & Email