/
/
Wniosek wieczystoksięgowy przy zakupie nieruchomości z rynku pierwotnego
Wniosek wieczystoksięgowy przy zakupie nieruchomości z rynku pierwotnego

Nabywca kupujący nieruchomość na rynku pierwotnym otrzymuje od sprzedającego prawo własności tejże nieruchomości: sprzedający przenosi to prawo na mocy umowy spisanej przez notariusza. Tym samym własność nieruchomości przechodzi na kupującego z chwilą zawarcia aktu notarialnego, podczas gdy prawo użytkowania wieczystego przechodzi na kupującego nieco później – dopiero z chwilą wpisu do księgi wieczystej nowego użytkownika wieczystego.

Uruchomienie poszczególnych czynności związanych z księgami wieczystymi odbywa się w efekcie złożenia odpowiedniego wniosku w postępowaniu wieczystoksięgowym. Tryb tego postępowania jest nieprocesowy, a sprawy rozpatrywane są na posiedzeniu niejawnym sądu. W postępowaniu uczestnikami są wnioskodawca, a także osoby, których prawa wykreślono, albo obciążono, albo na rzecz których ma nastąpić wpis do księgi.

Wniosek o dokonanie wpisu określa właściciela nieruchomości, użytkownika wieczystego, osobę, na rzecz której wpis ma nastąpić, wierzyciela, pod warunkiem, że przysługuje mu prawo, które może być wpisane w księdze wieczystej, a także uprawnione organy w sprawach dotyczących obciążeń powstałych z mocy ustawy. Te osoby mogą złożyć wniosek o dokonanie wpisu i do wniosku muszą dołączyć dokumenty, stanowiące podstawę wpisu w księdze wieczystej.

Bardzo ważne jest to, że wniosek o dokonanie wpisu musi być złożony na urzędowym formularzu, którego wzór określony jest w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu udostępniania urzędowych formularzy wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznym. Wzory te są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. Wyjątkiem jest wniosek zawarty w akcie notarialnym.

Wniosek musi być całkowicie zgodny z wymaganiami stawianymi pismom procesowym, musi określać uczestników postępowania i być opłacony. Jeśli ma błędy, nie jest przygotowany na urzędowym formularzu, wnioskodawca jest wezwany do usunięcia braków, na co ma czas jednego tygodnia.

Do wniosków wieczystoksięgowych należą następujące dokumenty: wniosek o wpis do księgi wieczystej, wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej, wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej, wniosek o wgląd do księgi wieczystej / wydanie wydruku z księgi wieczystej, wniosek o założenie księgi wieczystej, a także wniosek o wydanie zaświadczenia ze zbioru dokumentów / księgi dawnej zamkniętej / księgi zamkniętej nie podlegającej migracji.

Notariusze, komornicy sądowi i naczelnicy urzędów skarbowych mają od 18.listopada 2015 roku obowiązek inicjowania postępowania wieczystoksięgowego drogą elektroniczną. Rozwiązanie to wprowadzono na drodze ustawowej, by zapewnić łatwiejszy dostęp do sądu, usprawnić postępowanie wieczystoksięgowe, i zwiększyć bezpieczeństwo obrotu nieruchomościami.

Print Friendly, PDF & Email