/
/
Ustawa o obrocie ziemią rolną
Ustawa o obrocie ziemią rolną

Co się zmieniło w ustawie o obrocie ziemią rolną?

Kończący się okres ochronny przed nabywaniem polskich nieruchomości rolnych przez cudzoziemców spowodował zintensyfikowanie prac nad nową ustawą, prowadzonych przez Sejm kadencji 2011 – 2015. Przyjął on ją jako Ustawę z dnia 5 sierpnia 2015 o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U.2015 poz.1433) – jednak nie zdążyła ona wejść w życie (miała od 1 stycznia 2016 roku), bo Sejm obecnej kadencji uchylił ją i przygotował ponownie, zmieniając jednocześnie ustawę o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.

Prace te wywołały efekt w postaci rządowego Projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Wpłynął on 4 marca 2016 r. do Sejmu, i dotyczy „wzmocnienia ochrony ziemi rolniczej w Polsce przed jej wykupywaniem przez osoby krajowe i zagraniczne, które nie gwarantują zgodnego z interesem społecznym wykorzystania nabytej ziemi na cele rolnicze”. 26 kwietnia 2016 Prezydent RP podpisał Ustawę o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. Poz. 585. (Ustawa z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw). Ostatnie dwa artykuły wskazują, że „Traci moc ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego” (art. 15) i „Ustawa wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2016 r.” (art. 16). A 1 maja kończyło się 12-letnie moratorium na zakup ziemi polskiej przez cudzoziemców.

Według nowej ustawy, ziemię może kupić jedynie rolnik indywidualny, czyli osoba fizyczna już gospodarująca na obszarze liczącym do 300 hektarów, mająca rolnicze kwalifikacje i mieszkająca od co najmniej pięciu lat w gminie, na terenie której znajduje się co najmniej jedna działka jego gospodarstwa (nie musi już należeć do KRUS). Oczywiście nie tylko – ustawodawca zrobił ukłon dla osób bliskich rolników indywidualnych, ale też samorządów i… Kościoła i związków wyznaniowych. Rolnik może zapisać ziemię na osobę sobie bliską, i nie musi bać się utraty ziemi na rzecz Agencji Nieruchomości Rolnych, która nie ma prawa pierwokupu, gdyby rolnik chciał zapisać ziemię w testamencie innemu rolnikowi, który nie jest jego krewnym. Ma jednak takie prawo, gdyby rolnik chciał sprzedać ziemię innemu rolnikowi, nie będącemu jemu osobą bliską.

Rolnik może dokupywać ziemię do momentu, aż jego teren będzie miał obszar 300 ha.

Inne zapisy ustawy mówią o wstrzymaniu na pięć lat gruntów państwowych z wyjątkiem nieruchomości liczących sobie powierzchnię do 2 ha i innych, które są przeznaczone na cele nierolne – budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo – logistyczne i składy magazynowe. Akt prawny wyłączył też spod ustawy działki o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha (30 arów), choć – co podnosiła opozycja – wytyczanie takich działek rolnych jest sprzeczne z prawem geodezyjnym.

Ustawa w ogóle nie była przyjęta jednogłośnie, i budziła sprzeciw części posłów – za nią głosowało 233 posłów, przeciw 195, a wstrzymało się 18.

Część posłów ocenia, że ustawa jest zła: nie chroni przed wykupem spekulacyjnym polskiej ziemi przez cudzoziemców, nie będzie ona korzystna w dłuższym czasie dla rolników, jest niezgodna z konstytucją, prawem unijnym i zapisami Traktatu Europejskiego.

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel obiecał, że w ciągu dwóch lat resort przygotuje ustawę o kształtowaniu ustroju rolnego, która nie tylko będzie dotyczyła stosunków własnościowych, ale i form organizacji produkcji oraz form organizacji rynku rolnego.

Print Friendly, PDF & Email

Udostępnij...

shares