/
/
Odmowa odbioru nieruchomości
Odmowa odbioru nieruchomości

Kiedy mogę odmówić odbioru nieruchomości od dewelopera?

Gdy budowa jest zakończona, deweloper zaprasza przyszłego nabywcę, by ten zapoznał się z mieszkaniem przed podpisaniem umowy, przenoszącej własność lokalu. Może się jednak zdarzyć, że odbiór nieruchomości wypadnie źle, czyli że nabywca będzie tak niezadowolony, że ostatecznie wycofa się z zamiaru kupna, i nie będzie chciał finalizować sprawy poprzez zawarcie umowy.

O niezrealizowanym odbiorze możemy mówić, gdy nabywca nie przychodzi na odbiór, mimo że jest na niego umówiony z deweloperem, czyli zna czas i miejsce. Deweloper może wtedy ustalić kolejne terminy, dwukrotnie zawiadamiać potencjalnego kupującego w formie pisemnej i w odstępie co najmniej 60 dni, a gdy i w tym czasie spotkanie nie dojdzie do skutku, deweloper może odstąpić od umowy deweloperskiej. Odbiór może też nie zakończyć się sukcesem, gdy nabywca przychodzi na spotkanie, ale nie chce podpisać protokołu odbioru, lub kwestionuje wykonanie mieszkania lub domu.

Nabywca, a właściwie potencjalny nabywca może nie uznać sposobu wykonania umowy przez dewelopera, i odmówić podpisania protokołu odbioru, ale tylko w określonej ściśle sytuacji, czyli wówczas, gdy stwierdzi, że mieszkanie, lub budynek nie są wykonane zgodnie z umową wcześniejszą. Przy czym mówimy wówczas o tym, że przedmiot umowy różni się w istotny sposób od parametrów ustalonych wcześniej przez strony. Oznacza to np. wystąpienie sytuacji, gdy mieszkanie nie ma balkonu, a miało go mieć, albo gdy jest zupełnie inna ilość, czy układ okien, inny układ pomieszczeń,  albo np. gdy różnica między powierzchnią umówioną, a faktyczną przekroczy 5 procent. Czyli, że znacznie się różni od tego co było w prospekcie informacyjnym i od tego, co ustaliły – umówiły się wcześniej obie strony.

W takim przypadku nabywca powinien dla własnego bezpieczeństwa sporządzić protokół, potwierdzony przez drugą stronę, w którym zapisze, że obecne były obie strony, i że nabywca chce odstąpić z uwagi na takie, a takie istotne wady. Gdyby zaś sprzedawca nie zgadzał się z takim punktem widzenia i zachodziłaby możliwość rozstrzygnięcia sporu na drodze sądowej, obie strony powinny sporządzić dokładną dokumentację sprawy, z pokazaniem przedmiotów zarzutów w formie fotograficznej lub filmowej.

Gdyby zaś nabywca w czasie odbioru stwierdził wady mniej istotne, takie które są możliwe do usunięcia, nie może odmówić podpisania protokołu odbioru. Widząc, że okno się nie domyka, albo nie do końca jest doklejona listwa przypodłogowa, powinien przyjąć, że mieszkanie jest wykonane jako takie, ale ma usterki, które trzeba dokładnie opisać w protokole. Z kolei deweloper ma od dnia podpisania protokołu dwa tygodnie na doręczenie nabywcy oświadczenie o uznaniu, lub o nieuznaniu wad, przy czym w ostatnim wypadku musi też uzasadnić, dlaczego nie chce ich uznać. Gdyby uznał – ma 30 dni na usunięcie wad mieszkania lub domu jednorodzinnego, a gdyby odmówił uznania wad – nabywca może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

Może być też taka sytuacja, że nabywca nie zauważy wszystkich wad i nie wyszczególni ich zatem na protokole odbioru – ma jednak prawo dochodzić ich usunięcia na drodze rękojmi, przy czym ma czas roku na ich znalezienie i nie mogą one być spowodowane jego działaniem.

 

Print Friendly, PDF & Email