/
/
Czym jest świadectwo energetyczne budynku/mieszkania?
Czym jest świadectwo energetyczne budynku/mieszkania?

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, który precyzuje, jaka ilość energii będzie potrzebna do zaspokojenia potrzeb związanych z ogrzewaniem, przygotowaniem ciepłej wody, z wentylacją i klimatyzacją – czyli z użytkowaniem danego budynku, lub lokalu. Ilość energii określana jest na podstawie przeznaczenia i standardu budynku, a także cech instalacji w nim pracujących, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii. Wyjątkiem jest sytuacja budynków wykorzystujących gaz ziemny lub ciepło z sieci ciepłowniczej, których właściciele posiadają rachunki za gaz lub ciepło sieciowe z trzech ostatnich lat przed obliczaniem: tu można obliczać charakterystykę energetyczną na podstawie rzeczywistego zużycia.

Ten dokument musi towarzyszyć oddaniu do użytkowania każdego nowego budynku, ale także sprzedaży czy wynajmowaniu jakiegokolwiek budynku, czy lokalu. Siłą rzeczy zatem, kupując mieszkanie na rynku pierwotnym, musimy otrzymać od dewelopera takie świadectwo. Prawo budowlane (znowelizowana ustawa  z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) mówi, że zbywca przekazuje nabywcy odpowiednie świadectwo charakterystyki energetycznej w przypadku umów które powodują: przeniesienie własności budynku, lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem przeniesienia własności lokalu na podstawie umowy zawartej między osobą, której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, a spółdzielnią mieszkaniową lub przeniesienie własności będącej nieruchomością części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową, albo w przypadku zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Według przepisów nowej ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, takiego świadectwa nie muszą mieć osoby budujące budynek na własne potrzeby.

Choć świadectwa powinny dotyczyć budynków nowych, jak i już eksploatowanych, stosowane są w zdecydowanej większości na rynku pierwotnym: po prostu bez nich nie można otrzymać pozwolenia na użytkowanie budynku. W przypadku rynku wtórnego nie ma sankcji wprowadzanych w przypadku przeprowadzenia sprzedaży budynku bez ich uwzględnienia.

O świadectwach w polskim prawie tych mówimy od roku 2009. Mają one na celu zwrócenie uwagi na efektywność energetyczną budynków, a w dalszej perspektywie nie tylko na konieczność obniżenia rachunków, ale w większej skali, na obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Określając zapotrzebowanie na energię konieczną dla użytkowania budynku lub jego części, wskazują, jakie będą koszty eksploatacyjne domu, czy mieszkania.

Świadectwa charakterystyki energetycznej wystawiane są na podstawie obliczeń za pomocą programów komputerowych, wykorzystujących metodologię przepisów i wprowadzone zmienne. Uzyskiwany jest wtedy wskaźnik EP, precyzujący ilość energii pierwotnej, która musi w ciągu roku zapewnić użytkowanie nieruchomości, w przeliczeniu na jej jeden metr kwadratowy powierzchni. Świadectwo uwzględnia zakres i rodzaj prac budowlano – instalacyjnych, poprawiających zapotrzebowanie na energię.

Print Friendly, PDF & Email